Rıhle Yayınlarından büyük hizmet

Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendinin “Sahîh-i Müslîm Tercümesi ve Şerhi” Rıhle Yayınları’ndan çıktı.
1983’te vefat eden merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi, Büluğul-Meram Tercümesi, Tibyan Tefsiri Tercümesi, Mevkufat Tercümesi, Reddül-Muhtar Tercümesi, Dini Tamir Davası’nda Din Tahripcileri ve Sahih-iMüslim Tercüme ve Şerhi gibi kıymetli eserler bıraktı. Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendinin ” ” Rıhle Yayınları’ndan çıktı. Uzun yıllar önce bir yayınevi tarafından 12 cilt olarakbaskısı yapılan eserin 12 cilt hâlinde yeni den basılarak okuyucuların istifadesine sunuldu. Sahih-i Müslim, İslâm dininin Kur’an-ı ker im’den sonra gelen temel kaynaklarından Hadis-i şeriflerin toplandığı en önemli eserlerden biridir. Diğer önemli bir eser de Sahih-i Buhari’dir. Sahih-i Müslim, İmam-ıMüslim’in “rahmetullahi aleyh”, 300 bin hadis içinden seçtiği 3033 hadis-işerifi bir araya getiriyor. Davudoğlu Hoca tercümesinde hadis-i şerifler, Arapça asılları ve mealleri ile verilip ardından izah ediliyor. Özellikle ilk ciltlerde ravilerle ilgili geniş bilgiler de veriliyor.
Eseri satın almak için link :
https://rihlekitap.com/magaza/rihle-kitap-hadis-kitapligi/sahih-i-muslim/
Rıhle yayınlarından yapılan açıklamada:
“Okunup istifade edildikçe merhum müellifinin hasenat hanesine kaydedilmeye devam edecek bir sadaka-i cariye olmasının ötesinde, günümüzde yaşanan bilgi kirliliği karşısında istikametin ve kalp safiyetinin muhafazasına büyük hizmet anlamına gelen bu eseri orijinal haliyle okuyucuya arz etme bahtiyarlığı yaşattığı için Cenab-ı Hakk’a hamdediyoruz.”
Ebubekir Sifil Hocaefendi Eser Hakkındaki Beyanatı:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
Hz. Peygamber (s.a.v)’in sünneti, Kur’an-ı Kerim’in hem tebliği, hem beyanı, hem de hayata tatbiki olduğu için Ümmet açısından hayatî önemdedir. Bu sebeple İslam uleması, Sahabe asrından bu yana Kur’an-ı Kerim’e paralel olarak Sünnet-i seniyyenin ana taşıyıcı unsuru olan hadis-i şeriflere de son derece büyük bir hassasiyetle hizmet etmiştir. Hadislerin ezberlenmesi, nakli, yazıya geçirilmesi, kitaplarda tedvini, tasnifi ve şerhi, hayatın muradullah istikametinde inşa ve idamesi için vazgeçilmez olduğundan, bu alanda büyük gayretler sarf edilmiş, sayısız eserler vücuda getirilmiştir.
Bu cümleden olarak, merhum ve mağfur Ahmed Davudoğlu hocanın Sahîh-i Müslim Tercemesi ve Şerhi isimli muhalled eseri birkaç bakımdan ayrı bir hususiyete sahiptir:
Herşeyden önce o, Kütüb-i Sitte‘nin Sahîh-i Buhârî‘den sonra ikinci sırada (hatta bazı ulemaya göre birinci sırada) gelen Sahîhi Müslim üzerine yapılmış bir çalışmadır.
Temel bir hadis kaynağı üzerine Cumhuriyet döneminde yazılmış mütekâmil ilk şerhdir.
Kendisinden önce yazılmış şerhlerin mükemmel bir hülasası olması yanında, günümüz meselelerine dair yetkin bir alimin tesbit ve teşhislerini muhtevidir.
Şerh ne maksadı hasıl etmeyecek kadar kısa, ne de okuyucuyu yoracak kadar uzundur. Merhum müellif, orta seviyedeki okuyucuyu hedeflemiş, hem ilmî izahları, hem de üslup ve dili ona göre ayarlamıştır.
Eserin başında kısa da olsa Hadis Usulü’ne dair bir bahis mevcuttur.
Müellif merhumun Ehl-i Sünnet itikadının muhafaza, müdafaa ve neşrine ömrünü adamış alim kişiliği eserin her bahsine sinmiş bulunmaktadır.

Okunup istifade edildikçe merhum müellifinin hasenat hanesine kaydedilmeye devam edecek bir sadaka-i cariye olmasının ötesinde, günümüzde yaşanan bilgi kirliliği karşısında istikametin ve kalp safiyetinin muhafazasına büyük hizmet anlamına gelen bu eseri orijinal haliyle okuyucuya arz etme bahtiyarlığı yaşattığı için Cenab-ı Hakk’a hamdediyoruz.
Eserin son cildi (XII. cilt), istifadeyi ciddi anlamda kolaylaştıran “Fihrist”ten oluşmaktadır. Yılların emeği olan bu çalışmanın telif hakkını, herhangi bir maddî karşılık almadan tarafımıza devreden muhterem Necdet Arman hocama, ayrıca merhum müellifin varisleri adına, eserin tarafımızca basılması konusunda gerekli kolaylığı gösteren İbrahim Yıldız beye teşekkürlerimi sunuyorum.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Ebubekir Sifil