Sultân’ül Evliya / Ubeydullah Sezikli

Sultân’ül Evliya /

Ubeydullah Sezikli

Meded Yâ Rifâî

Güfte & Beste: Anonim

Sultân’ül Evliya Sultân-ül Evliya Ahmed er-Rifâî Vâris-ül Enbiyâ Ahmed er-Rifâî Ol Pîr-i Saâdet Mahbûb-i Risâlet Min Nesl-i Velâyet Ahmed er-Rifâî Sâhibü’l- Alemeyn Mürşîdü’s- Sekaleyn Zübdetü’l- Hasaneyn Ahmed Er-Rifâî Sıdk ile Ol Bende Ağla Seherlerde Yetişir Her Yerde Ahmed Er-Rifâî Mezhebimdir Benim Meşrebimdir Benim Melceimdir Benim Ahmed Er-Rifâî Ezelden İkrârım Her Derde Dermanım Gönülde Mihmânım Ahmed Er-Rifâî Şem’a-i Kerâmet Leylâ-i İnâyet Münkire Hidâyet Ahmed Er-Rifâî