Ahmet Özhandan “HULÛS-İ AŞK”

Mutasavvıf, şair, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi`nin aruz vezni ile Divan şiirinin gazel, kaside, ilahi, müstezat ve rubâi gibi çeşitli şekilleri ile aruz ve millî veznimiz olan hece ile söylediği çeşitli türlerdeki şiirlerinin yer aldığı Dîvân-ı Hulûsî-i Darendevî isimli eseri Tasavvuf ve tekke muziğinin usta sesi Ahmet Özhan bey tarafında icra edilip HULÛS-İ AŞK ismiyle albümleşti.

Nasihat yayınları tarafından yayına hazırlanan, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi`nin ilahî muhabbet, sanat ve estetik zevkiyle meydana getirdiği “Dîvan-ı Hulûsî-i Dârendevî” adlı bu eserinden seçilip bestelenen eserleri, titiz bir çalışma sonucu sanatçımız Ahmet Özhan bey icrasıyla hayat buldu. 

Albümü satın alabileceğiniz link;

https://nasihatyayinlari.com/urun/hulusi-ask/

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Divan-ı Hulûsi-i Darendevî Adlı Eserinden Türk Tasavvuf Musıkisi Eserleri
Perîşân zülfüne bir şânen olsam
Ey şehîd-i pâk-dil hep ins ü cîn ağlar sana
Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher
Yüzün âyîne-i âlemdir andan Hakk hüveydâdır
Bugün Mecnûn’uyum Leylâ-yı aşkın olup âvâresi sevdâ-yı aşkın
Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher
Uykudan uyan derdlere boyan aşk oduna yan âvâre gönlüm
Et mürüvvet bir nazar kıl kalbimin vîrânına
Biz ol uşşâk-ı serbâzuz akıl rüşd bize yâr olmaz
Senden dolu iki cihân oldum huzûrundan nihân
Akıl gider âr olur varı târumâr olur
Nefsin başı hoş olur gerçi bî-namâz ile
Her demde sürülmez bu devrân-ı Rasûlu’llâh
Gönül Allâh’ı der Allâh’ı söyler
Hâtır şen olmuş ol n’idem